für Menschen,
die Filme lieben

  
Yoshikata Yoda

Filmographie: Drehbuch  

Yokihi (Yang Kwei Fei)   1955   DVD

Sansho Dayu   1954   DVD

Ugetsu Monogatari   1953   DVD

Gion Bayashi   1953   DVD

The Life of O-Haru (Saikaku ichidai onna)   1952   DVD

The Lady of Musashino (Musashino fujin)   1951   DVD

Oyu-Sama   1951   DVD

Utamaro and His Five Women (Utamaro o meguru gonin no onna)   1946   DVD

The Story of the Last Chrysanthemums (Zangiku monogatari)   1939   DVD

Osaka Elegy (Naniwa ereji)   1936   DVD

Sisters of the Gion (Gion no shimai)   1936   DVD

Als PDF